Kooperativa - investiční životní pojištění Perspektiva

 

 U společnosti Kooperativa jsem měl sjednáno životní pojištění Perspektiva - celkem jedenáct měsíců, poté došlo k oboustranné dohodě a smlouva byla od začátku zrušena, všechny investované finanční prostředky mi poté byly navráceny.

V tomto článku se snažím nastínit historický vývoj událostí, které mě potkaly ve vztahu s touto pojišťovnou. Nemám v úmyslu někoho odrazovat od využití služeb tohoto subjektu, vše co zde uvádím jsou mé osobní zkušenosti.

S Kooperativou jsem byl ve sporu ohledně příspěvků zaměstnavatele kolidujících s úrazovým pojištěním, a zároveň z toho plynoucí daňové (ne)zvýhodnění celé smlouvy. Jelikož ani sama pojišťovna nevěděla jak tento problém řešit, obviňoval jsem ji z neschopnosti s klientem rozumně komunikovat.

Ostatně posuďte sami, níže uvádím jednotlivé kroky obou stran v časové posloupnosti do minulosti.

 

 

8.10.2008        písemné potvrzení ukončení platnosti smlouvy k počátku pojištění. Celkové zaplacené pojistné mi poté bylo poukázáno na bankovní účet.

25.8.2008        telefonicky mně kontaktuje vedoucí jednoho z rezortu Kooperativy a domlouvá si se mnou schůzku, na které se mi za celou záležitost omluvil. Zároveň došlo k oboustranné dohodě, která celou smlouvu od začátku zruší a Kooperativa mi vrátí všechny investované finanční prostředky. Příslib zaručoval písemné vyrozumnění a následné zaslání peněz na můj účet.

20.8.2008        obdržel jsem email z rezortu obchodu Kooperativy od poradkyně členky představenstva s informací o tom, že má záležitost se již dostala až k nim :) a ubezpčila mě o rychlém vyřízení celé záležitosti.

28.7.2008        emailem kontaktuji Centrum zákaznické podpory, ať zaurgují odpovědi na mé dopisy a to jak na Generálním ředitelství, tak i v Centru zákaznické podpory.

Zasílám opětovné urgence také písemně a to jak na Centrum zákaznické podpory, tak i vedoucímu pro externí sítě Kooperativy. V dopisech vyjadřuji nespokojenost s jednáním pojišťovny, jejich nejednotnost, neprofesionalitu a také vyjadřuji plány obrátit se na právníka a celou záležitost medializovat.

25.7.2008        telefonicky jsem kontaktoval Generální ředitelství Kooperativy v Praze, odbor stížností a kontroly. Hovořil jsem přímo s pánem, který mi již několik měsíů odpovídá na dopisy. Za téměř dva měsíce bez odpovědi se mi samozřejmě omluvil, nicméně mi sdělil, že celý problém nyní visí u vedoucího pracovníka obdoru pro externí sítě. Což je právě osoba, která pouští informace směrem k OVB, tedy jedné ze svých externích sítí. Samozřejmě na interní emaily nereaguje, což mi potrvdila také finanční poradkyně.

Poté jsem ještě kontaktoval Centrum zákaznické podpory, kde jsem žádal vysvětlení proč mi dva měsíce neodpověděli na dopisy a operátorka mi sdělila, že je tam prostě nemají.

9.7.2008           zasílám urgenci mé opakované stížnosti Generálnímu ředitelství - odboru stížností a kontroly a zároveň řediteli Jaroslavu Dostalovi, CSc.

30.5.2008         po dohodě s finančním poradkyní žádám o vrácení pojistného na úrazové pojištění u smlouvy 4BN a to od počátku platnosti smlouvy. Mohlo by tak dojít k odstranění hlavního problému, kterým Kooperativa zdůvodňuje daňovou nevýhodnost této smlouvy, tedy střet úrazového pojištění a příspěvků zaměstnavatele. Připojena je podmínka, že tuto žádost podávám pouze v případě, že lze ono vrácení uskutečnit.

29.5.2008         dorazil dodatek o změně placení pojistného. Opět absolutní nekoordinovanost jednotlivých kroků Kooperativy, kdy stihnou v jednom měsící nejprve žádost zamítnout, poté schválit a následně potvrdit změnu.

21.5.2008         obdržel jsem potvrzení o změně výše měsíčních plateb na mé životní pojištění. Pravděpodobně v návaznosti na zamítnutí ze dne 7.5.2008

13.5.2008         zasílám opakovanou stížnost k jednání Kooperativy. Opět zdůrazňuji dopis z 27.12.2008, na který se každá odpověď z Kooperativy odvolává a zpochybňuji relevantnost těchto zdůvodnění. Dále zpochybňuji krok vrátit mému zaměstnavateli tři platby příspěvků, když ve skutečnosti byly čtyři! Zvláště, když se obratem vrací na účet Kooperativy po dohodě s dalším oddělením. Potažmo vytýkám nesmyslné rozdílné chování Kooperativy v roce 2007 a 2008 ve vztahu k těmto příspěvkům. Závěrem vyjadřuji neochotu se zabývat zamítnutím mé žádosti o snížení měsíčních plateb, opět v návaznosti na informace, které mám zprostředkovaně od vedoucího pro externí sítě. Vytýkám Kooperativě také nejednotnost ve vystupování směrem ke klientům a externím sítím.

7.5.2008           zamítnutí žádosti o změnu výše měsíčních plateb z Centra zákaznické podpory.

květen 2008      vznikl problém, kdy účetní oddělení mého zaměstnavatele žádá vyjádření, proč jsou tyto platby vráceny zpět. Po dohodě s mou finanční poradkyní a vedoucím pro externí sítě se všechny tři vrácené platby opět vrací na účet Kooperativy.

6.5.2008           vyřízení stížnosti z Generálního ředitelství (datovaná k 30.4.2008), která vypichuje snahu Kooperativy, aby životní pojistky byly daňově zvýhodněné a údajně byly na začátku vzniklých nedorozumění. Dále vyjadřuje předpoklad Kooperativy, že se klienti sami nehodlají připravit o daňové zvýhodnění a tudíž nebudou žádat zavedení příspěvků zaměstnavatele. Následně mě Kooperativa obvinila z toho, že jsem příspěvek zaměstnavatele požadoval i za cenu ztráty daňové výhodnosti. Závěrem jsem upozorněn na to, že všechny mé platby byly řádně zaúčtovány a tím vzniknul přeplatek ve výši tří měsíčních příspěvků mého zaměstnavatele, které budou vráceny.

5.5.2008           na účet mého zaměstnavatele se vrátily tři platby příspěvků. Okamžitě telefonicky kontaktuji Generální ředitelství a přes několik pracovníků se nakonec dostanu až k hlavnímu kontrolorovi odboru stížností a kontroly, po kterém žádám vyjádření proč došlo k této situaci. Po cca dvacetiminutovém rozhovoru dostanu doporučení písemně žádat o toto vyjádření.

24.4.2008         opět písemně reaguji na předešlé vyjádření, kde zpochybňuji rozdílnou firemní politiku Kooperativy v roce 2007 a v roce 2008 v návaznosti na příspěvky zaměstnavatele. Také se rozhoduji snížit výši mých měsíčních plateb, jelikož v Kooperativu ztrácím důvěru. Zároveň poprvé uvádím informace, které z Kooperativy prosakují k externím sítím, přes jednu z nich mám také svou pojistku zprostředkovánu.

duben 2008       prostřednictvím své finanční poradkyně podávám žádost o snížení mých měsíčních plateb na životní pojištění

15.4.2008         vyřízení stížnosti z Generálního ředitelství doplněné o poznámku, která hovoří o zaslání daňového potvrzení, protože v roce 2007 má smlouva splňovala pravidla pro daňové zvýhodnění.

26.3.2008         přichází vyřízení stížnosti z Generálního ředitelství, odboru stížností a kontroly. V úvodu zde Kooperativa neshledává v dosavadních postupech svého Zákaznického centra žádné pochybení. Následuje historický výčet skutečností, odkazuje se na Zvláštní pojistné podmínky a obhajuje tak rozhodnutí Centra zákaznické podpory. Dále poukazuje na mou první žádost o zavedení příspěvku zaměstnavatele, kterou s cílem kontinuálního zachování daňového zvýhodnění považovali za bezpředmětnou. A odkazuje se na dopis z 27.12.2007, který ale jako hlavní faktor proč nemůže být smlouva daňově zvýhodněnou a zároveň aby na ni mohl přispívat můj zaměstnavatel, uvádí rizikové pojištění, které má smlouva obsahuje. V neposlední řadě dopis informuje o tom, že vzhledem k navýšení pojistného až od 1.4.2008 eviduje Kooperativa přeplatek ve výši tří měsíčních plateb příspěvků mého zaměstnavatele, ale ve skutečnosti byly čtyři!

25.3.2008         reaguji na předchozí dopis z Centra zákaznické podpory, vyjadřuji pobouření nad tím, co se stalo s příspěvky mého zaměstnavatele, které na účet Kooperativy dorazily před 1.4.2008 – tedy celkem 4 platby. Dále se pozastavuji nad tvrzením z minulého dopisu, které hovoří o tom, že mi nebude Kooperativa zasílat potvrzení o zaplaceném pojistném v době, kdy mi zaměstnavatel přispívá na mou pojistku, ale i přesto jsem toto potvrzení na začátku roku dostal.

17.3.2008         dopis z Centra zákaznické podpory, který potvrzuje zavedení příspěvku zaměstnavatele. Opět informace o daňové neuznatelnosti a o tom, že nebudu dostávat potvrzení o pojistném zaplaceném na mé soukromé životní pojištění.

10.3.2008         dopis z Generálního ředitelství, který potvrzuje přijetí mé stížnosti ze dne 4.3.2008 hovoří o provádění šetření celé záležitosti.

13.3.2008         na doporučení finanční poradkyně (pravděpodobně po oficiální informaci z Kooperativy) nechávám u zaměstnavatele opět potvrdit zasílání příspěvků na mé životní pojištění, což samozřejmě na našem účetním oddělení vyvolává údiv, jelikož tyto příspěvky již 4 měsíce zasílají!

4.3.2008           na povrch probublala informace o změně strategie Kooperativy ve vztahu k zasílání příspěvků zaměstnavatele k životním pojistkám. Celou záležitost a hlavně její historický vývoj sepisuji a zasílám jak na Centrum zákaznické podpory do Modřan, tak i na Generální ředitelství v Praze

20.1.2008         z centra zákaznické podpory přichází potvrzení, prokazující výši uhrazeného pojistného, na které se vztahuje možnost snížit daňový základ.

leden 2008        po dohodě s mou finanční poradkyní zasílá můj zaměstnavatel nadále příspěvky na účet Kooperativy, Informace ze strany Kooperativy blízké OVB stále hovoří o tom, že systém spravující pojistné smlouvy ještě není dokonalý a tudíž navenek Kooperativa nepřijímá příspěvky zaměstnavatelů.

přelom roku       kontaktuji Centrum zákaznické podpory telefonicky a dožaduji se vysvětlení, nicméně bez úspěchu.

27.12.2007        dopis z Centra zákaznické podpory, mou žádost o zavedení příspěvku zaměstnavatele nelze akceptovat z důvodu sjednání rizikového pojištění na pojistné smlouvě, kolize příspěvků zaměstnavatele a rizikového pojištění má za následek daňovou nezvýhodněnost. I přes to pojistná smlouva zůstává nadále v platnosti a příspěvky zaměstnavatele pravidelně míří do Kooperativy

15.12.2007        odchází z účtu mého zaměstnavatele první příspěvek na mé životní pojištění. Nezůstává ale bez problému, jelikož dokument, který vyžadoval potvrzení byl opatřen prohlášením, které vyžadovalo zaplacení obou části pojistného jednou společnou částkou, na což nemůže zaměstnavatel přistoupit.

prosinec 2007    vyplňuji první žádost o zavedení příspěvku zaměstnavatele a prostřednictvím mé finanční poradkyně putuje do Kooperativy

1.11.2007         počátek pojištění na dobu 35 let

9.10.2007         sjednána pojistná smlouva prostřednictvím finanční poradkyně

 

Diskusní téma: Kooperativa

Datum
Vložil
Titulek

spolek který nená cit s invalidy

Hezký den,radím každému kdo to ještě nepoznal/jednání Kooperativy s klientem/vyhněte se jí velkým obloukem.to jak se mnou zatočili by nikdo nikdy neuvěřil.

Datum
Vložil
Titulek

výpočet škody

Také jsem měl problémy s KOOPERATIVOU,když jsem chtěl vědět podle čeho mi vypočítali částku pojistného plnění škody na mém vozidle.Prý nejsou povini mi něco dokládat(viz p. Pšenička)Hrozné dohadování.Je to prý nejhorší pojišťovna a já musím souhlasit.

Datum
Vložil
Titulek

výplata pojistné události

V na začátku žáří mě naboural klient KOOPERATIVY.Nikomu bych to nepřál.Jeden úředník to hází na druhého.Některé poškozené věci mi ani neproplatily a když jsem chtěl výpis výpočtu škody,tak ho nemohou najít.U této pojišťovny bych si nepojistil ani koloběžku.Příšerné jednání servisního technika a jeho nadřízeného pro liberecký kraj.Jestli mě někdo nabourá budu se modlit,aby to nebyl klient této pojišťovny.A všem ostatním přeji také hodně štěstí.

Datum
Vložil
Titulek

Údajně stavební spoření

16.07.2006 jsem uzavřela stavební spoření pro svojí narozenou dcerku měsíčně jsem platila 500Kč a po necelých třech letech jsem zjistila,že se nejedná o stavbení spoření,ale nějaké připojištění,takže díky slovům zprostředkovatele jsem přišla o víc jak 16tisíc a žádná stížnost mi nepomohla.Nejlépe se s Kooperativou vůbec nebavit a nic neuzavírat hrozné tahanice.A sám zprostředkovatel se k tomu nevyjádřil.

Datum
Vložil
Titulek

komentář z www.mrtester.cz

diky za info, je to zajimave a poucne, je mi te lito a drazim palce, ja na zaklade tohoto otrvnou slecnu z OVB poslu k ke vsem certum i s celou Kooperativou, kterou mi neuveritelne tlaci, misto aby mi pomohla najit nejlepsi zpusob zhodnoceni financi, jak ze zacatku tvrdila, ze delaji.KP

Vyhledávání

camelfox © 2008 Všechna práva vyhrazena.